5/10/2557

ทำไมต้องจัดทำแผนชุมชน

ทำไมต้องจัดทำแผนชุมชน
1.        ความเป็นมาของการจัดทำแผนชุมชน
                                การจัดทำแผนชุมชนเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนา อันเป็นการเสริมสร้างให้สังคมไทย อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ำซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมกัน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการในระดับตำบล และเทศบาล
2.        แนวทางการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชน
                        กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เกิดการบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วน  จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
            1. ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล โดยมีคณะทำงานระดับตำบลที่มีหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานบูรณาการกำหนดการจัดทำกลไกการดำเนินงานและรูปแบบของแผนชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
            2.  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนเป็นประจำทุกปี
            3. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล สภาองค์กรชุมชน หรือกลไกภาคประชาชนอื่นในระดับตำบลที่เหมาะสม  เป็นกลไกบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/เทศบาล
            4. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรภาคประชาชนอื่นในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและตำบล ให้สามารถเป็นแกนนำการพัฒนาที่เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
                5 .ให้ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในระดับท้องที่
            6 . ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน และจัดให้มีกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/เทศบาล
            7. รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน
3.        ความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน
            1. แผนชุมชนเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางในการพัฒนาและวัดความเข้มแข็งของชุมชน
            2.  แผนชุมชนเป็นการสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนจากล่างขึ้นสู่บน(จากหมู่บ้าน ตำบล ท้องถิ่น อำเภอ  สู่จังหวัด)
3. แผนชุมชนเป็นเครื่องมือหรือรากแก้วของการแก้ไขปัญหาชุมชน
            4.  แผนชุมชนเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ โดยกระบวนการทำงานภายใต้หลักการวิธีการพัฒนาชุมชน

            5.  แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้าง “วาระชุมชน” ปลุกกระแสให้ชุมชนตื่นตัวเพื่อพัฒนาตนเอง